JTO ja PEVISA hyväksytty vuosille 2017‐2021

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt vanhaenglanninlammaskoirien uusitun JTO:n (jalostuksen tavoiteohjelma) sekä rotukohtaisen PEVISA:n (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) vuosille 2017‐2021.

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA/JTT:n päätös 1.3.2016 (2/2016)

Toimikunta hyväksyy esityksen vanhaenglanninlammaskoiran JTO:ksi korjauksin kaudelle 2017 – 2021. Korjattu ohjelma pitää toimittaa tiedoksi Kennelliiton toimistoon kuluvan vuoden kesäkuun alkuun mennessä. Ohjelman hyväksyminen tulee voimaan, kun korjattu ohjelma on toimitettu Kennelliittoon.

Jalostustieteellinen toimikunta kommentoi JTO:tamme helppolukuiseksi ja hyvin tehdyksi, mutta pyysi tarkennuksia joihinkin seikkoihin, ja tekstien karsimista muutamista osioista. Jalostustoimikunta teki pyydetyt korjaukset ja toimitti uusitun version JTO:sta Kennelliittoon ennen kesäkuun alkua. Toimikunta lisäsi kommentit mm. purentavirheiden yleisyyteen, suosituksiin BLUB‐indekseista, lisääntymiskäyttäytymiseen ja näyttelykäyntien määriin. Muutama uusi kuvakin tehtiin, mm.lonkkakuvaustuloksista prosenttilukuina, sekä MH ja LT tuloksista osio kerrallaan. Käyttäytymisen jalostustyöryhmä antoi omat kommenttinsa, ja kehui rodussamme tehtävää käyttäytymiskyselyä hyvin hoidetuksi. Jalostussuosituksia luonteen osalta tarkennettiin toimikunnan pyynnöstä.

Tämän jälkeen JTO:n korjaukset todettiin SKL:n jalostustieteellisessä toimikunnassa hienosti hoidetuksi. JTO:mme seuraavalle viidelle vuodelle on valmis ja urakka on ohitse. JTO:n työstäminen oli suuri työ johon käytettiin jalostustoimikunnan sekä kasvattajien kesken paljon aikaa ja vaivaa. Työ aloitettiin kasvattajien koolle kutsumisella jo alkuvuodesta 2015. Tämän jälkeen kasvattajat ja jalostustoimikunta jakoivat vastuut keskenään, ja sen jälkeen JTO:n työstäminen jatkui aktiivisesti pitkin vuotta. Ja lopulta saatiin valmistakin, uusittu JTO hyväksyttiin marraskuussa 2015 pidetyssä syyskokouksessa. Jalostustoimikunta kiittää kaikkia JTO:n työstämiseen osallistuneita antoisasta yhteistyöstä!

JTO:n (jalostuksen tavoiteohjelma) vuosille 2017‐2021 voit lukea kokonaisuudessaan tästä.
 

PEVISA/JTT:n päätös 9.8.2016 (6/2016)

Toimikunta hyväksyy vanhaenglanninlammaskoiralle seuraavan rotukohtaisen PEVISA‐ohjelman: Pentujen vanhemmista pitää olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassaoleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja‐arvona on lonkkaniveldysplasian aste C. Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Ohjelma on voimassa 1.1.2017 – 31.12.2021.

PEVISA‐päätös viipyi Kennelliitossa pöydällä pidempään asian odotellessa jatkokäsittelyä. JTT pyysi luusto- ja nivelsairauksien työryhmältä lausunnon siitä, pitäisikö rodun luustokuvausiän alaraja nostaa 18 kk:een. Lopulta kuvausikä pysyi kuitenkin samana luustosairauksien työryhmän kommentilla: vanhaenglanninlammaskoiran luusto on päättänyt kasvunsa vuoden ikään mennessä ja rodun koirien lonkkanivelet voidaan siten arvioida 12 kuukauden iässä.

Jalostustieteellinen toimikunta huomautti yhdistystämme PEVISA‐säännön noudattamisesta. PEVISA-esityksemme ei täyttänyt PEVISA‐säännön vaatimuksia yleiskokouskutsun puutteiden vuoksi. Kokouskutsuun on kirjattu päivitetyn PEVISA:n hyväksyminen, esityksen sanamuotoa ei kerrottu. Tämän vuoksi jalostustieteellisen toimikunnan päätös annetaan PEVISA‐säännön kohdan 2 vastaisena yleiskokouksen kokouskutsun puutteen vuoksi Kennelliiton hallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.

Lisäksi päätösesityksen kommenteissa mainittiin myös, että meillä on rodussamme lonkkaniveldysplasian BLUP‐indeksi, jota tulisi hyödyntää PEVISA‐ohjelmassa. Ulkomaisia uroksia koskevan toistaiseksi voimassa olevan poikkeusluvan jatkuminen merkittiin tiedoksi, mutta rotujärjestölle huomautettiin, että vuoden 2016 Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukaisesti lupa koskee korkeintaan kahta pentuetta/uros.